Panalangin para sa pamamagitan ni Eileen George,

Ama naming mapagmahal,sa iyong lubos na kadakilaan, itinaas mo ang iyong anak na si Eileen George upang makaisa mo sa iyong kaluwalhatian at sa kanya ay ipinahayag ang misteryo ng iyong kaharian. Sa kanyang halimbawa ay napukaw ang mga kaluluwa sa pagnanais makamtan ang kabanalan. Ipinangako nya para sa amin na makamtan ang mga biyaya na mistulang mga bulalak na nagmumula sa kalangitan, sa panahon na marating nya ang kanyang tahanan sa langit.

Kung ito ay naaayon sa iyong kalooban, buong pagpapakumbabang isinasamo ko na ipagkaloob mo sa akin sa tulong ni Eileen George ang aking kahilingan: ________________. Ito ay hinihiling ko sa kanyang pamamagitan at sa Pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman et magpasawalang hanggan. Amen.

Dasalin ang isang Ama Namin, Aba Ginoong Maria, at Luwalhati.

May Pahintulot ng Simbahan

+Robert J. McManus, Obispo ng Worcester